Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

KONKURS: Do wygrania słuchawka Bluetooth!

Już dzisiaj można poczytać wyczekiwany na naszym Blogu test telefonu LG Swift 3D! Z tej okazji, że jest to przełomowy telefon w historii światowej telefonii komórkowej, mamy dla Was wraz z firmą LG konkurs, w którym można wygrać bardzo praktyczny i wygodny zestaw słuchawkowy Bluetooth LG HBM 585. Wystarczy tylko odpowiedzieć na następujące pytanie: na czym polega technologia 3D w telefonie i dlaczego można ją zobaczyć bez okularów? Odpowiedzi wysyłacie na adres e-mail: piotr.kowalik@plusblog.pl. Udział w konkursie nie wyklucza osób, które wysłały swoje zdjęcia z wakacji w konkursie „Fotopamiątka Wakacyjna”! 🙂 Konkurs trwa przez 7 dni od 25 sierpnia do 1 września, a każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie 3 odpowiedzi na zadane pytanie. To wszystko tak w skrócie. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem tego konkursu i do wspólnej zabawy! 🙂

 

 


REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA:

Organizatorem Konkursu dla Czytelników Bloga  (dalej „Konkurs”) jest Streetcom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000349097, NIP: 7010224644, o kapitale zakładowym  w wysokości 50 000 zł (dalej „Organizator”).

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie i organizację Konkursu jest Piotr Kowalik, prowadzący bloga „Plus+Blog – blog użytkowników i sympatyków sieci Plus” znajdującego się pod adresem www.plusblog.pl (dalej „Koordynator”).

§ 1

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i jest czytelnikiem bloga Plus Blog, znajdującego się pod adresem www.plusblog.pl (dalej „Uczestnik Konkursu”).

§ 2

Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 25.08.2011 r. do dnia 01.09.2011 r. (7 dni).
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien:

a)    napisać krótką wypowiedź na następujący temat „Na czym polega technologia 3D w telefonie i dlaczego można ją zobaczyć bez okularów” (dalej „Wypowiedź”),

b)   nadesłać Wypowiedź, o której mowa w lit. a) niniejszego ustępu na adres e-mail: Piotr.kowalik@plusblog.pl

 1. Każdy z Uczestników Konkursu może nadesłać kilka Wypowiedzi, nie więcej jednak niż 3.
 2. Jury, składające się z Koordynatora, wyłoni spośród Uczestników Konkursu Zwycięzcę, tj. Uczestnika Konkursu który łącznie spełnił warunki, o których mowa w ust. 3 lit. a-b) niniejszego paragrafu i których Wypowiedzi zostały uznane przez Jury za najbardziej interesujące (dalej „Zwycięzcy”).
 3. Dokonując wyboru Zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a)    spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. a)-b) niniejszego paragrafu;

b)   forma i kreatywność Wypowiedzi,

 1. Jury, dokonując wyboru Zwycięzców, może wziąć pod uwagę dodatkowe, inne kryteria niż kryteria wymienione w ust. 6 niniejszego paragrafu, w szczególności w przypadku, gdy na postawie kryteriów wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu wyłonienie Zwycięzców okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 2. Uczestnik Konkursu, który zajął pierwsze miejsce w Konkursie jest uprawniony do otrzymania nagrody głównej w Konkursie, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Decyzja Jury dotycząca wyłonienia Zwycięzców jest ostateczna.

§ 3

Nagrody

 1. Nagrodą główną w Konkursie są bezprzewodowe słuchawki marki LG HBM 585  (dalej „Nagroda Główna”).
 2. Fundatorem Nagrody Głównej jest Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody Głównej w każdym czasie lub zastąpienia ich inną nagrodą.
 4. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany z tytułu otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody głównej podlegać będzie opodatkowaniu, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązany jest Organizator na podstawie art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o PDOF.
 5. Płatnikiem podatku jest Organizator. Do Nagrody dołączone zostanie świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej w/w podatkowi od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagrody rzeczowej. Organizator ma prawo potrącić kwotę podatku z kwoty świadczenia pieniężnego, o którym powyżej, do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora.

§ 4

Warunki otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę

 1. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody jest łączne spełnienie przez Zwycięzcę następujących czynności:

a)    podanie przez Zwycięzcę danych niezbędnych do prawidłowego dostarczenia Zwycięzcy Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej, tj.:

               i.     imienia i nazwiska Zwycięzcy,

             ii.     adresu, pod który Nagroda Główna powinna zostać dostarczona,

           iii.     numeru telefonu Zwycięzcy,

 1. Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy przez Organizatora za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Zwycięzcę adres.

§ 5

Prawa autorskie

 1. Wypowiedź, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. b) przesłana przez Uczestnika Konkursu na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b) może stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (Utwór).
 2. Przesłanie przez Uczestnika Konkursu Utworu na adres, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b) niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 3. Przesłanie przez Uczestnika Konkursu Utworu na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b)  niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz oświadczenia, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z przesłaniem Utworu na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b) niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku z wysłaniem Utworu na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b) niniejszego Regulaminu, w szczególności praw autorskich do Utworu.
 5. Organizator Konkursu i Koordynator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za treść i formę Utworów przesłanych przez Uczestników Konkursu na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b) niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator i Koordynator mają prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, jeżeli powezmą podejrzenie, iż Utwór taki lub jego część narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcę jest Streetcom Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000349097.
 2. Jeżeli w związku z Konkursem Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca będzie udostępniał swoje dane osobowe, będą one przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności przekazaniem Nagrody Głównej, w celach księgowych i rachunkowych, w celach marketingowych oraz przetwarzane w inny sposób, a także udostępniane podmiotom trzecim w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 3. Uczestnik Konkursu, akceptując treść niniejszego Regulaminu, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i dostarczeniem Nagrody Głównej, w celach księgowych i rozliczeniowych, w celach marketingowych oraz przetwarzanie ich w inny sposób, a także na udostępnianie ich podmiotom trzecim, w celach marketingowych.
 4. Uczestnikom Konkursu i Zwycięzcy przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i  dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przekazania Zwycięzcy Nagrody Głównej.

§ 7

Reklamacja

 1. Wszelki reklamacje związane z organizacją Konkursu mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia (dalej „Reklamacja”). O zachowaniu terminu do wniesienia Reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator rozpatrzy tylko Reklamacje, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż do dnia 30.VI 2011 roku.
 2. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym, niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie będą rozpatrywane i uznawane przez Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)    imię i nazwisko Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy,

b)   adres do korespondencji,

c)    szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji,

d)   żądania Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy oraz

e)   szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy Reklamacja nie będzie zawierała elementów wskazanych w ust. 3 lit. a) – e) niniejszego paragrafu.
 2. Organizator rozpatrzy Reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Reklamacji adres e-mail, poinformuje Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcę o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu lub Zwycięzcami, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Koordynatora, w tym w szczególności za działania poczty, banków lub operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie, spowodowaną przyczynami niezależnymi od Organizatora lub Koordynatora, w szczególności awarią systemu informatycznego Organizatora, Koordynatora lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, ograniczeniami technicznymi sprzętu Organizatora, Koordynatora lub Uczestnika Konkursu lub działaniem siły wyższej.
 3. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za treść Wypowiedzi przesłanej przez Uczestnika Konkursu, ani za naruszenie przez Uczestnika Konkursu praw osób trzecich w związku z przesłaniem przez Uczestnika Konkursu Wypowiedzi na adres, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu, w szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 4. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu podejmowane przez nich wobec innych Uczestników Konkursu.
 5. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Zwycięzcy Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Koordynatora, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu będą wiążące od dnia ich opublikowania na blogu prowadzonym przez Koordynatora, znajdującym się pod adresem www.plusblog.pl
 2. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny jest na blogu prowadzonym przez Koordynatora, znajdującym się pod adresem www.plusblog.pl
 3. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia Konkursu lub przerwania go bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika Konkursu z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 7. W przypadku sporu powstałego w związku z Konkursem, sądem właściwym do jego rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na blogu prowadzonym przez Koordynatora, znajdującym się pod adresem www.plusblog.pl


Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x