Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Polkomtela

Wyrok w sprawie decyzji Prezesa UKE odmawiającej dokonania na rzecz Polkomtela rezerwacji częstotliwości z zakresu 824-830 MHz oraz 870-875 MHz.

W dniu 20 stycznia 2011 r. odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozpoznania skargi kasacyjnej Polkomtela SA od wyroku WSA z dnia 8 października 2009 r. oddalającego skargę Polkomtela na decyzję Prezesa UKE z dnia 26 września 2008 r. znak: DZC-WAP-5106-50/07(29), utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 9 kwietnia 2008 r. znak: DZC-WAP-5106-50/07(17), w przedmiocie odmowy dokonania na rzecz Polkomtela rezerwacji częstotliwości z zakresu 824-830 MHz oraz 870-875 MHz.Stan faktyczny w niniejszej sprawie przedstawiał się następująco.:
Pismem z dnia 27 listopada 2007 r. Polkomtel zwrócił się do Prezesa UKE z wnioskiem o dokonanie rezerwacji częstotliwości dupleksowych kanałów z zakresu 824-830 MHz oraz 870-875 MHz. Nadto Polkomtel zastrzegł, iż wnosi o łączne rozpoznanie wniosku (zgodnie z art. 62 kpa) o dokonanie na jego rzecz rezerwacji z wnioskiem Sferia SA o zmianę wydanej na jej rzecz decyzji z dnia 31 grudnia 2003 r. w zakresie określenia przeznaczenia częstotliwości objętych rezerwacją.
Prezes UKE poinformował Polkomtel, iż wnioskowane przez niego częstotliwości w zakresie 824-830 MHz oraz 870-875 MHz zostały na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 31 grudnia 2003 r. zarezerwowane na rzecz Sferia SA na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2018 r., co oznacza, że w aktualnym stanie faktycznym i prawnym nie jest możliwe dokonanie rezerwacji tychże częstotliwości zgodnie z jego wnioskiem.

Decyzją z 9 kwietnia 2008 r., utrzymaną następnie w mocy decyzją z 26 września 2008 r. Prezes UKE, odmówił dokonania rezerwacji częstotliwości na rzecz Polkomtel we wnioskowanym przez spółkę zakresie.

NSA nie uwzględnił wniosku Polkomtel o zawieszenie postępowania oraz oddalił skargę kasacyjną Polkomtela.

W ustnych motywach wyroku NSA wskazał, że zarówno Prezes UKE wydając skarżoną przez Polkomtel decyzję, jak i WSA w zaskarżonym wyroku, nie naruszył żadnego z przepisów procesowych (w tym zarzucanej obrazy norm ustrojowych) jak i prawa materialnego.
W ocenie Sądu nie zachodziły przesłanki do zastosowania art. 62 kpa umożliwiające połączenie spraw z wniosku Sferii SA o zmianę sposobu wykorzystywania zarezerwowanych na jej rzecz częstotliwości i wniosku Polkomtela o przyznanie częstotliwości przedmiotowego widma z uwagi na brak w obu sprawach tożsamości podstawy prawnej oraz praw i obowiązków stron.

Zdaniem Sądu nie doszło również do naruszenia art. 114 ust. 3 Pt, gdyż Prezes UKE może zgodnie z tym przepisem dokonać rezerwacji tylko takich częstotliwości, które są dostępne, a wnioskowane przez Polkomtel częstotliwości nie były dostępne.
NSA wskazał także, że Prezes UKE nie naruszył też art. 116 Pt, gdyż wbrew twierdzeniom Polkomtela zmiana rezerwacji częstotliwości nie prowadząca do rozszerzenia widma częstotliwości nie wymaga przeprowadzenia procedury przetargowej.

W ocenie NSA – WSA prawidłowo zbadał skarżoną decyzję Prezesa UKE w granicach jej legalności, dlatego brak usprawiedliwionych podstaw skargi kasacyjnej Polkomtela.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: II GSK 106/10

źródło: UKE

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x