Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Przetarg na 1800 MHz, Polkomtel złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Przetarg na 1800 MHz, Polkomtel złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Polkomtel zwrócił się do UOKiK z pismem oraz wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w których domaga się wyjaśnienia szeregu kontrowersji związanych z materiałem, który UOKiK określił jako „Opinia Prezesa UOKiK dotycząca zachowania warunków konkurencji w związku z postępowaniem przetargowym w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9 – 1754,9 MHz oraz 1824,9-1849,9 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej”, przedstawionym w toku przetargu prowadzonego przez UKE na rezerwację częstotliwości z zakresu 1800 MHz.Podstawową kwestią wymagającą wyjaśnienia opinii publicznej jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Polkomtel, pomimo wniosków w tej sprawie, nie otrzymał od UOKiK analiz na podstawie których Urząd wydał swoją opinię do postępowania przetargowego, co może rodzić wątpliwości czy takie analizy w ogóle zostały sporządzone.

UOKiK swoją opinię sporządził natomiast na podstawie np.danych z raportu Prezesa UKE o stanie rynku w latach 2009-2011. Pomijając fakt, iż opierano się na starych i nieaktualnych danych, nie przeprowadzono w ogóle analizy sytuacji w przyszłości, czyli tego jak rynek będzie wyglądał po przyznaniu częstotliwości danym firmom.

Niezrozumiała jest negatywna ocena współpracy Polkomtel z Grupą Midas w kwestii korzystania i posiadania częstotliwości. Orange i T-Mobile robią dokładnie to samo w ramach spółki Networks!, a mimo to UOKiK nie wziął tego zupełnie pod uwagę.

Nieracjonalnym wydaje się również uznanie przez Urząd, że firmy Orange i T-Mobile, posiadające więcej klientów niż Polkomtel, a dodatkowo posiadające znaczną część rynku w Unii Europejskiej są mniejszym zagrożeniem dla konkurencji niż Polkomtel.

Naszym zdaniem, działania UOKiK są sprzeczne z ustawowym obowiązkiem tej instytucji do podejmowania w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Wspierają one umacnianie silnej pozycji rynkowej dwóch przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, czyli Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. (operatora sieci Orange) i Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (operatora sieci T-Mobile), które w ramach współpracy w spółce Networks! współdziałają na wielu obszarach, w tym również wspólnego wykorzystywania częstotliwości.

Działania UOKiK są także kontynuacją prowadzonej od kilku lat polityki uprzywilejowania P4 spółki z o.o. (operator sieci Play). W ocenie sieci Plus opinia Urzędu nie służy zachowaniu warunków konkurencji, a jej uwzględnienie skutkowało będzie zakłóceniem konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. P4 nie jest już małą spółką, ale – jak sama twierdzi – ma wielomiliardowe przychody. Zagadką pozostaje więc, dlaczego z takim uporem i wytrwałością zarówno UKE, jak i UOKiK wspierają ten prywatny podmiot gospodarczy.

Według naszej opinii, zarówno UKE, jak i UOKiK w ramach postępowania przetargowego nie wypełniły swoich podstawowych, ustawowych obowiązków. W związku z powyższym podjęliśmy szereg działań prawnych mających na celu ochronę i obronę naszej spółki przed współdziałaniem Orange, T-Mobile i Play, dodatkowo wpieranych i faworyzowanych przez UOKiK i UKE.

Opertor m.in. korzystając z przysługujących mu praw określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do UOKiK z następującymi pytaniami:

 1. Czy i jeśli tak, to dlaczego Prezes UOKiK nie zbadał szczegółowo treści ofert złożonych przez poszczególnych uczestników Przetargu (na co wskazuje m.in. lakoniczna treść Opinii UOKiK, odnosząca się tylko do subiektywnie wybranych elementów ofert)?
 2. Czy i jeśli tak, to dlaczego Prezes UOKiK sporządzając opinię w sprawie zachowania warunków konkurencji poprzestał na zapoznaniu się jedynie z informacjami zawartymi w ofertach, a zaniechał posłużenia się także innymi znanymi organowi danymi i informacjami o stanie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym lub ustalonymi dodatkowo przez UOKiK?
 3. Dlaczego Prezes UOKiK zadeklarował, że treść Opinii UOKiK dotyczy: analizy obecnej struktury rynku telekomunikacyjnego; analizy doświadczenia, jakim dysponuje oferent w zakresie działań, do których realizacji chce wykorzystać pozyskanie częstotliwości; analizy przedstawionego planu wykorzystania wnioskowanych częstotliwości; analizy rynkowej atrakcyjności i innowacyjności oferty, jaką planuje wprowadzić na rynek uczestnik przetargu; analizy strategii wprowadzenia na rynek nowej oferty w tym sposobu jej finansowania; analizy potencjalnych zmian, jakie mogą nastąpić po zrealizowaniu planów zaprezentowanych w ofercie przetargowej; pomimo iż w rzeczywistości nie przeprowadził takich analiz?
 4. Dlaczego Prezes UOKiK nie omówił dokonanych ustaleń w sposób odpowiadający treści dokumentacji przetargowej?
 5. Dlaczego Prezes UOKiK nie ustalił udziału rynkowego poszczególnych uczestników Przetargu w 2012 r., poprzestając na nieaktualnych danych z raportu Prezesa UKE o stanie rynku w latach 2009-2011?
 6. Dlaczego Prezes UOKiK zaniechał rzetelnej oceny zasobów finansowych P4?
 7. Czy i jeśli tak, to dlaczego Prezes UOKiK poprzestał na zapewnieniach P4, że posiada kompetencje i know-how z zakresu IT, które powinny pozwolić jej na „odpowiednie wykorzystania częstotliwości z zakresu 1800 MHz„?
 8. Dlaczego Prezes UOKiK bez wykorzystania jakichkolwiek konkretnych informacji uznał, iż przedstawione przez P4 strategie „świadczą o faktycznej gotowości ze strony tego operatora do uruchomienia w ramach swojej oferty usług transmisji danych w technologii LTE”?
 9. Czy i jeśli tak, to dlaczego Prezes UOKiK nie dokonał należytej analizy zagadnień związanych z aktualnym i przyszłym stanem konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, uwzględniającej relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku w oparciu o przyjęte przez nich i planowane w przyszłości (w tym deklarowane publicznie przez przedstawicieli spółek) modele działalności i współpracy?
 10. Dlaczego Prezes UOKiK pominął w Opinii UOKiK występującą w obrocie współpracę poszczególnych graczy rynkowych (innych niż podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy Polkomtel) w zakresie dostępu do częstotliwości oraz wspólnej budowy i wykorzystywania infrastruktury telekomunikacyjnej – przy jednoczesnym uznaniu za negatywnie wpływającą na stan konkurencji – przynależności Polkomtel do grupy kapitałowej, w której występują podmioty posiadające rezerwacje częstotliwości?
 11. Dlaczego Prezes UOKiK – oceniając oferty PTC i PTK – nie zbadał, jaki wpływ na stan konkurencji, w tym na możliwość dostępu do częstotliwości będących w posiadaniu innych uczestników rynku, ma powołanie przez PTC i PTK podmiotu Networks! Sp. z o.o. i powiązania kapitałowe PTC i PTK z tym uczestnikiem rynku, który został powołany celem zwiększenia możliwości wykorzystywania częstotliwości będących w posiadaniu jednej ze spółek przez drugą (i nawzajem), a także wspólnego inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną, tworząc oszczędności związane z takimi inwestycjami, prowadzonymi samodzielnie przez innych graczy rynkowych?
 12. Dlaczego Prezes UOKiK nie przeanalizował w Opinii UOKiK aktualnej i potencjalnej współpracy uczestników Przetargu w ramach Networks! Spółki z o.o. lub w ramach innych wspólnych przedsięwzięć operatorów telekomunikacyjnych?
 13. Dlaczego Prezes UOKiK nie zbadał, jaki wpływ na pozycję rynkową PTC i stan konkurencji na rynku ma fakt, iż PTC należy do grupy Deutsche Telekom?
 14. Dlaczego Prezes UOKiK nie zbadał, jaki wpływ na pozycję rynkową PTK ma fakt, iż PTK należy do grupy France Telecom, a także to, iż jedynym właścicielem udziałów w PTK jest Telekomunikacja Polska S.A, zajmująca pozycję dominującą na szeregu rynków związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej?
 15. Dlaczego Prezes UOKiK sporządzając Opinię UOKiK nie wykorzystał danych pochodzących z postępowań o udzielenie przez ten organ zgody na dokonanie koncentracji w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, związanych z: utworzeniem w 2011 r. przez PTC i PTK spółki Networks! Sp. z o.o. (sygn. sprawy: DKK2-422/19/10/MB, decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-31/11); przejęciem w 2012 r. kontroli nad Polkomtel przez Spartan Capital Holding Sp. z o.o. (sygn. sprawy: DKK2-421/27/11/MB, decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-126/11); utworzeniem wspólnego przedsiębiorcy przez France Telecom S.A. i Deutsche Telekom AG (sygn. sprawy: DKK2-422/4/11/MB, decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-97/11)?
 16. Dlaczego Prezes UOKiK w tożsamy sposób odniósł się do każdej z kilku ofert złożonych przez danego uczestnika Przetargu, tj. nie przeprowadził analizy sytuacji, w której dany uczestnik uzyskuje w Przetargu jednocześnie więcej niż jedną rezerwację częstotliwości (skoro wydając opinię, Prezes UOKiK dostrzega, że uczestnicy złożyli więcej niż jedną ofertę, to naturalne wydaje się, że powinien dokonać analizy sytuacji w wariantach, w których dany podmiot uzyskuje jedną lub większą liczbę rezerwacji częstotliwości)?
 17. Dlaczego Prezes UOKiK ograniczył się w Opinii UOKiK do powierzchownych, wybiórczych ocen i gołosłownych twierdzeń, ukierunkowanych jedynie na występujący obecnie stan w zakresie „podziału” częstotliwości pomiędzy poszczególnymi graczami rynkowymi (przyjmując w tym zakresie niedopuszczalne uproszczenia), podczas gdy istotą opinii tego organu, odnoszącej się do wpływu, jaki dla konkurencji będzie miało rozdysponowanie częstotliwości na rzecz poszczególnych graczy, powinno być ujęcie perspektywiczne, poparte analizami „scenariuszy” wynikających z podziału 5 rezerwacji pomiędzy poszczególnych uczestników Przetargu oraz potencjalnych „aliansów” rynkowych podmiotów, które mają szanse uzyskać rezerwacje częstotliwości?
 18. Dlaczego Prezes UOKiK nie zawarł w Opinii UOKiK szczegółowych danych o każdym z aspektów dotyczących m. in.: struktury rynku, struktury powiązań kapitałowych, strategii konkurencyjnej uczestnika przetargu oraz co najważniejsze – ich wpływu na zachowanie warunków konkurencji (ograniczając się w szeregu punktów analizy jedynie do wymienienia poszczególnych danych i informacji, nie prezentując ich oceny z punktu widzenia celu, dla jakiego udzielana jest opinia)?
 19. Dlaczego Prezes UOKiK poprzestał na dokonaniu jednolitej oceny każdej z kilku ofert złożonych w Przetargu przez poszczególnych jego uczestników (3 oferty P4, 3 oferty PTC, 3 oferty PTK), bez dokonania analizy wpływu na zachowanie warunków konkurencji dla sytuacji, w której np. tylko dwa podmioty uzyskują rezerwację, co świadczy o powierzchownym i pozornym zbadaniu wymaganego kryterium w zakresie, w jakim zostało ono powierzone Prezesowi UOKiK?
 20. W jakiej dacie została sporządzona Opinia UOKiK?
 21. Kto sporządził Opinię UOKiK?
 22. Dlaczego Opinia UOKiK nie została podpisana przez Prezesa UOKiK lub upoważnionego pracownika UOKiK (została przedstawiona Prezesowi UKE jako niepodpisany i nieopatrzony datą materiał)?

Polkomtel sp. z o.o. wystąpił o udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania i udostępnienie treści dokumentów wskazanych w pytaniach.

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x