Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Sąd oddalił skargę Polkomtela

Sąd oddalił skargę komórkowej sieci Plus w sprawie uprawnień użytkowników końcowych do przeniesienia przydzielonego numeru telefonicznego przy zmianie dostawcy usług.

W dniu 12 lutego 2010 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym odbyła się rozprawa ze skargi Polkomtela SA na postanowienie Prezesa UKE z dnia 9 września 2009 r., DT-WOT-6002-9/09(14) nadające klauzulę natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UKE odmawiającej Polkomtelowi czasowego zawieszenia obowiązku wykonywania uprawnień użytkowników końcowych (tj. abonentów i użytkowników końcowych usługi przedpłaconej), wynikającego z art. 71 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 71a Pt, do przeniesienia przydzielonego numeru telefonicznego przy zmianie dostawcy usług, w zakresie realizacji żądania przeniesienia tego numeru:

1. w odniesieniu do abonentów (tj. podmiotów, z którymi Polkomtel zawarł na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub którzy wnioskują o zawarcie takiej umowy z Polkomtelem) – według zasad określonych w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 97 poz. 810),
2. w odniesieniu do użytkowników końcowych usług przedpłaconych – według zasad określonych w § 7 Rozporządzenia (tj. w terminie innym niż 7 dni od daty zgłoszenia żądania klienta).

WSA oddalił skargę.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie wyłoniło się ciekawe zagadnienie prawne, mianowicie czy decyzji odmawiającej uprawnień można nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Sądu art. 108 kpa dawał podstawę do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UKE.

Sąd stwierdził, że w przypadku zbiegu przepisu art. 74 ust. 2 Pt, który mówi, iż Na wniosek dostawcy albo operatora, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE może, w drodze decyzji, na czas określony, zawiesić realizację lub ograniczyć zakres realizacji określonego uprawnienia, o którym mowa w art. 69-72, jeżeli techniczne możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację uprawnienia w całości lub części, określając harmonogram przystosowania tej sieci do realizacji uprawnienia objętego wnioskiem oraz § 6 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych, z którego wynika, że Jeżeli w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, toczy się postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy, nowy dostawca wstrzymuje rozpatrzenie wniosku i niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej okoliczności nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji odmawiającej zawieszenia obowiązku realizacji uprawnień skutkowało tym, iż abonenci mogli korzystać z nadanych im przepisami prawa uprawnień – przenoszenie przydzielonego numeru telefonicznego przy zmianie dostawcy usług.

Wyrok nie jest prawomocny.

(ź) UKE

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x