Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

SOKiK oddalił apelację Polkomtel SA

Dotyczy ustalenia w sprawie skutecznej konkurencji.
W dniu 26 maja 2010 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie opublikował orzeczenie w sprawie dotyczącej decyzji Prezesa UKE z dnia z dnia 19 lipca 2006 r., znak DRTD-SMP-6043-3/06, w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Polkomtel SA, zgodnym z obszarem sieci, w której następuje zakończenie połączenia, nie występuje skuteczna konkurencja; wyznaczenie Polkomtel SA jako przedsiębiorcy o znaczącej pozycji rynkowej i nałożenia na Polkomtel SA obowiązków regulacyjnych (sygn. akt VI ACa 1083/09).

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w przedmiotowej sprawie postanowienie oraz wyrok. Powyższe jest konsekwencją orzeczenia, które zapadło w przedmiotowej sprawie w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 10 marca 2009 r., sygn. akt XVII AmT 28/06. Mocą tego orzeczenia SOKiK:
1. odwołanie oddalił
2. orzekł o odrzuceniu odwołania w zakresie zaskarżenia przez Polkomtel SA postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanego w stosunku do projektu zaskarżonej decyzji Prezesa UKE.

Apelację od orzeczenia SOKiK wniósł Polkomtel SA.

Po rozpoznaniu apelacji, Sąd Apelacyjny wydał:
1. postanowienie, mocą którego uchylił postanowienie zawarte w pkt 2 wyroku SOKiK,
2. wyrok, mocą którego oddalił apelację Polkomtel SA.

Podając wspólnie ustne motywy uzasadnienia dla obu orzeczeń Sąd Apelacyjny wskazał, że ocena faktyczna i prawna SOKiK jest prawidłowa, z wyjątkiem orzeczenia dotyczącego zażalenia Polkomtel SA na postanowienie Prezesa UOKiK wydane w toku postępowania przed Prezesem UKE. Sąd Apelacyjny wskazał, że zarzuty w stosunku do przedmiotowego postanowienia znajdowały się w odwołaniu, co prowadzi do wniosku, iż nie zostało wniesione odrębne zażalenie. Sąd Apelacyjny wskazał także, że na mocy art. 206 ust. 4 Pt wyłączona jest kontrola postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK, jako organu współdziałającego z Prezesem UKE. Tym niemniej, jak podkreślił Sąd Apelacyjny, SOKiK rozpoznał zarzuty dotyczące postanowienia Prezesa UOKiK poniesione w odwołaniu i rzetelnie je zbadał.

Odnosząc się krótko do poszczególnych zarzutów Sąd Apelacyjny wskazał, że:
1. niezasadny był zarzut dotyczący braku publikacji w języku polskim wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących analizy rynków właściwych. Zdaniem tego Sądu wytyczne mają charakter wyłącznie interpretacyjny, nie są zaś aktem o charakterze normatywnym i zdaniem Sądu nie ma wymogu ich publikowania;
2. Prezes UKE przedstawił wystarczające dowody przeprowadzenia postępowania konsolidacyjnego. Z resztą brak jest przepisów prawa, które regulowałyby jak postępowanie konsolidacyjne ma zostać przeprowadzone;
3. doszło do skutecznego uzgodnienia projektu zaskarżonej decyzji z Prezesem UOKiK, który w wydanym postanowieniu, w kluczowych kwestiach potwierdził stanowisko Prezesa UKE;
4. w ramach kontroli ex-ante organ regulacyjny nie bada zachowania przedsiębiorcy w przeszłości, ale sytuacje na rynku właściwym i istniejące na nim zagrożenia dla konkurencji. Zdaniem Sądu Apelacyjnego to na Powodzie spoczywa ciężar dowodu, że jego pozycja na rynku nie zagraża konkurencji. W istocie dowód ten musiałby sprowadzać się w przedmiotowej sprawie do wykazania, że Powód nie zajmuje na analizowanym rynku właściwym pozycji znaczącej;
5. organ wykazał istnienie ustawowych przesłanek pozwalających na nałożenie wskazanych w decyzji obowiązków regulacyjnych. Ponadto, zdaniem Sądu Apelacyjnego dobór tych obowiązków był prawidłowy, o czym świadczy m.in. fakt, że Komisja Europejska nie uznała ich za niewspółmierne.

Wyrok jest prawomocny.
źródło: UKE

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x